Algemene voorwaarden Margaretha Middelkoop Professional Organizer en Margaretha Middelkoop Virtual Assistant

Artikel 1 – Inleiding

Definities:

 • Margaretha Middelkoop Professional Organizer, tevens handelend onder de naam Margaretha Middelkoop Virtual Assistant, betreft de onderneming zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56784562.
 • Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Margaretha Middelkoop Professional Organizer, zoals, maar niet beperkt tot: online cursussen en 1 op 1 begeleiding.
 • Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (in welke vorm of op welke wijze dan ook) van, opdrachten aan en overeenkomsten met Margaretha Middelkoop Professional Organizer.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Margaretha Middelkoop Professional Organizer. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Margaretha Middelkoop Professional Organizer.
 7. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Margaretha Middelkoop Professional Organizer is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Margaretha Middelkoop Professional Organizer in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 8. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De aanbieding omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Margaretha Middelkoop Professional Organizer gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. Afspraken en/of consulten met Margaretha Middelkoop Professional Organizer kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Margaretha Middelkoop Professional Organizer steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Margaretha Middelkoop Professional Organizer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Margaretha Middelkoop Professional Organizer geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Margaretha Middelkoop Professional Organizer, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de aanbieding instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Margaretha Middelkoop Professional Organizer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 8. Opdrachtgever en Margaretha Middelkoop Professional Organizer komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 3.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Margaretha Middelkoop Professional Organizer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 9. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Margaretha Middelkoop Professional Organizer garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 10. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Margaretha Middelkoop Professional Organizer niet.
 11. In aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 12. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd, maar altijd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijzen van mijn (online) programma’s en de 1 op 1 begeleiding staan op de website www.organizejeleven.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Margaretha Middelkoop Professional Organizer in haar aanbieding of opdrachtbevestiging (artikel 3.5) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Margaretha Middelkoop Professional Organizer worden gecorrigeerd.
 3. Indien Margaretha Middelkoop Professional Organizer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Margaretha Middelkoop Professional Organizer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Margaretha Middelkoop Professional Organizer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet(- tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Margaretha Middelkoop Professional Organizer als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
 5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Margaretha Middelkoop Professional Organizer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Margaretha Middelkoop Professional Organizer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 6 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door Margaretha Middelkoop Professional Organizer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Margaretha Middelkoop Professional Organizer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Margaretha Middelkoop Professional Organizer verstrekte gegevens en informatie. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, onstaan doordat zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 2. Indien Margaretha Middelkoop Professional Organizer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Margaretha Middelkoop Professional Organizer niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Margaretha Middelkoop Professional Organizer in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Professional Organizer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Margaretha Middelkoop Professional Organizer zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Margaretha Middelkoop Professional Organizer zoals bepaald in deze voorwaarden.
 4. Overeenkomsten die tussen Margaretha Middelkoop Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomsten die tussen Margaretha Middelkoop Professional Organizer en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 6. Margaretha Middelkoop Professional Organizer heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand in acht dient te worden genomen.
 9. Een opzegging dient steeds telefonisch én per e-mail plaats te vinden.

Artikel 7 – Bijzondere voorwaarden trainingen

 1. Onder ‘training‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle live trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door Professional Organizer worden verzorgd.
 2. Margaretha Middelkoop Professional Organizer behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Margaretha Middelkoop Professional Organizer behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Margaretha Middelkoop Professional Organizer zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Margaretha Middelkoop Professional Organizer desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Margaretha Middelkoop Professional Organizer.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Margaretha Middelkoop Professional Organizer voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan Margaretha Middelkoop Professional Organizer verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van Margaretha Middelkoop Professional Organizer te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Margaretha Middelkoop Professional Organizer het recht deelname aan de training te weigeren.
 6. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door Margaretha Middelkoop Professional Organizer beslissend voor het tijdstip van annulering.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
 8. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Margaretha Middelkoop Professional Organizer verschuldigd.
 9. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 8 – Bijzondere voorwaarden online programma’s

 1. In mijn online programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een eenvoudig opgeruimd leven te bereiken. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en voor het maken en doen van de opdrachten. Het succes en resultaat van het volgen van mijn online programma’s is daarmee grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw leven eenvoudig en opgeruimd wordt. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om dit eenvoudig opgeruimde leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar.
 2. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in mijn agenda is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
 3. Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 4. Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
 5. Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 6. Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 – Onderzoek, reclame

 1. De door Margaretha Middelkoop Professional Organizer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Margaretha Middelkoop Professional Organizer aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Margaretha Middelkoop Professional Organizer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Margaretha Middelkoop Professional Organizer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 11 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Margaretha Middelkoop Professional Organizer jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Margaretha Middelkoop Professional Organizer verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Margaretha Middelkoop Professional Organizer verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Margaretha Middelkoop Professional Organizer adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. De door Margaretha Middelkoop Professional Organizer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Margaretha Middelkoop Professional Organizer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Margaretha Middelkoop Professional Organizer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Margaretha Middelkoop Professional Organizer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 7. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
 8. Indien Margaretha Middelkoop Professional Organizer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Margaretha Middelkoop Professional Organizer van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Margaretha Middelkoop Professional Organizer gesloten overeenkomst tegen Margaretha Middelkoop Professional Organizer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Margaretha Middelkoop Professional Organizer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 11. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet opdrachtgever Margaretha Middelkoop Professional Organizer eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat zij in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Margaretha Middelkoop Professional Organizer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of –verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Margaretha Middelkoop Professional Organizer, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Margaretha Middelkoop Professional Organizer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
 3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Margaretha Middelkoop Professional Organizer heeft een privacyreglement opgesteld. Zij neemt de privacy van opdrachtgever serieus en gebruikt diens persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Margaretha Middelkoop Professional Organizer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens verwerkt worden en met welk doel is te vinden in de Privacyverklaringen op www.organizejeleven.nl.
 5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Margaretha Middelkoop Professional Organizer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Margaretha Middelkoop Professional Organizer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Margaretha Middelkoop Professional Organizer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Margaretha Middelkoop Professional Organizer of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Margaretha Middelkoop Professional Organizer of andere rechthebbenden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Margaretha Middelkoop Professional Organizer voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Margaretha Middelkoop Professional Organizer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Margaretha Middelkoop Professional Organizer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Margaretha Middelkoop Professional Organizer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Margaretha Middelkoop Professional Organizer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Margaretha Middelkoop Professional Organizer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 7. Margaretha Middelkoop Professional Organizer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 8. Bedragen die Margaretha Middelkoop Professional Organizer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 9. Indien Margaretha Middelkoop Professional Organizer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Margaretha Middelkoop Professional Organizer is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

8 september 2022